Kuality

About

Kuality 소개

function from_kuality() {
  console.log("welcome to kuality!");
}
from_kuality(); //print welcome to kuality!

Kuality는 Korea University(KU) + quality를 합친 말로
2017년부터 시작된 고려대학교 세종 캠퍼스 소속 해킹 동아리 입니다.


Kuality에서 하는것?


마지막으로

Kuality회장 최세영올림